Warunki Użytkowania

Ostatnio zaktualizowany 29 kwietnia 2024 r

ZGODA NA NASZE WARUNKI PRAWNE

Jesteśmy Purpose Europe Limited, prowadzący działalność gospodarczą jako To Nie Jest Normalne („Firma', 'My', 'nas', Lub 'nasz'), spółka zarejestrowana w KRS Wielka Brytania pod adresem 67-71 Shoreditch High St, Londyn E1 6JJ, UK, __________, Anglia E1 6JJ.

Obsługujemy stronę internetową https://toniejestnormalne.com („Strona”), a także wszelkie inne powiązane produkty i usługi, które odwołują się do niniejszych warunków prawnych lub zawierają linki do nich („Warunki prawne') (łącznie, 'Usługi').

Zapewniamy zestaw narzędzi kampanii, których celem jest zwiększenie poparcia społecznego dla lepszej ochrony przed niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych w Internecie. Udostępniamy dwa narzędzia, na które warto zwrócić uwagę — jedno, które umożliwia użytkownikom publiczne dzielenie się anonimowymi historiami dotyczącymi ich doświadczeń z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, oraz drugie, które umożliwia użytkownikom dołączenie do grupy agitacyjnej w celu aktywnego lobbowania wśród decydentów w celu wsparcia silniejszego ustawodawstwa dotyczącego ochrony dzieci w ich kraju .

Możesz skontaktować się z nami przez e-mail na adres kontact@toniejestnormalne.com lub pocztą na adres 67-71 Shoreditch High St, Londyn E1 6JJ, UK, __________, Anglia E1 6JJ, Wielka Brytania.

Niniejsze Warunki prawne stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy Tobą, osobiście lub w imieniu podmiotu („Ty'), Purpose Europe Limited dotyczące Twojego dostępu do Usług i korzystania z nich. Użytkownik zgadza się, że uzyskując dostęp do Usług, przeczytał, zrozumiał i zgodził się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków prawnych. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ ZE WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRAWNYMI, WTEDY MASZ WYRAŹNY ZAKAZ KORZYSTANIA Z USŁUG I MUSISZ NATYCHMIAST ZATRZYMAĆ SIĘ Z KORZYSTANIA.

Dodatkowe warunki i dokumenty, które mogą być od czasu do czasu publikowane w Usługach, zostają niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do okresowego wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków prawnych. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatniej aktualizacji” niniejszych Warunków prawnych, a Ty zrzekasz się prawa do otrzymania szczegółowego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków prawnych, aby być na bieżąco z aktualizacjami. Będziesz podlegał zmianom w zmienionych Warunkach prawnych i zostanie uznane, że zostałeś poinformowany o nich i je zaakceptowałeś, w związku z dalszym korzystaniem z Usług po dacie opublikowania zmienionych Warunków prawnych.

Usługi przeznaczone są dla użytkowników, którzy ukończyli 18 rok życia. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Usług ani rejestrować się w nich.

Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych Warunków prawnych w celach archiwalnych.

SPIS TREŚCI

1. NASZE USŁUGI

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

4. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

5. WKŁAD UŻYTKOWNIKA

6. LICENCJA NA WKŁAD

7. STRONY INTERNETOWE I TREŚCI STRON TRZECICH

8. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

10. OKRES TERMINU I ROZWIĄZANIE

11. MODYFIKACJE I PRZERWY

12. PRAWO WŁAŚCIWE

13. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

14. POPRAWKI

15. ZASTRZEŻENIE

16. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

17. ODSZKODOWANIE

18. DANE UŻYTKOWNIKA

19. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

20. RÓŻNE

21. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

1. NASZE USŁUGI

Informacje podawane podczas korzystania z Usług nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub które narażałoby nas na jakiekolwiek wymogi rejestracyjne w takiej jurysdykcji lub kraj. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Usług z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami, jeśli i w zakresie, w jakim mają zastosowanie przepisy lokalne.

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nasza własność intelektualna

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej do naszych Usług, w tym całego kodu źródłowego, baz danych, funkcjonalności, oprogramowania, projektów stron internetowych, plików audio, wideo, tekstu, zdjęć i grafiki w Usługach (łącznie „Treść” ), a także zawarte w nich znaki towarowe, znaki usługowe i logo („Znaki”).

Nasze Treści i Znaki są chronione prawami autorskimi i znakami towarowymi (oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i przepisami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji) oraz traktatami w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Treść i Znaki są udostępniane w Usługach lub za ich pośrednictwem w stanie „TAK JAK JEST”, wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku lub wewnętrznych celów biznesowych.

Korzystanie z naszych Usług

Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków prawnych, w tym „CZYNNOŚCI ZABRONIONE poniżej, udzielamy niewyłącznej, niezbywalnej i odwołalnej licencji na:

 • uzyskać dostęp do Usług; I
 • pobrać lub wydrukować kopię dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp.

wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku lub wewnętrznych celów biznesowych.

Z wyjątkiem przypadków określonych w tej sekcji lub w innym miejscu naszych Warunków prawnych, żadna część Usług ani żadna Treść ani Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, wyświetlane publicznie, kodowane, tłumaczone, przesyłane, dystrybuowane, sprzedawane , licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody.

Jeśli chcesz w jakikolwiek sposób korzystać z Usług, Treści lub Znaków w sposób inny niż określony w tej sekcji lub w innym miejscu naszych Warunków prawnych, kieruj swoją prośbę do:kontact@toniejestnormalne.com. Jeśli kiedykolwiek udzielimy Ci pozwolenia na publikację, reprodukcję lub publiczne wyświetlanie jakiejkolwiek części naszych Usług lub Treści, musisz wskazać nas jako właścicieli lub licencjodawców Usług, Treści lub Znaków i upewnić się, że pojawi się lub pojawi się jakakolwiek informacja o prawach autorskich lub prawach własności. jest widoczny podczas publikowania, reprodukowania lub wyświetlania naszych Treści.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały Ci wyraźnie przyznane w związku z Usługami, Treścią i Znakami.

Każde naruszenie niniejszych Praw własności intelektualnej będzie stanowić istotne naruszenie naszych Warunków prawnych, a Twoje prawo do korzystania z naszych Usług wygaśnie natychmiast.

Twoje zgłoszenia i wkład

Prosimy o zapoznanie się z tą sekcją i „CZYNNOŚCI ZABRONIONE', zanim zaczniesz korzystać z naszych Usług, aby zrozumieć (a) prawa, które nam dajesz i (b) obowiązki, jakie masz w związku z publikowaniem lub przesyłaniem jakichkolwiek treści za pośrednictwem Usług.

Zgłoszenia: Wysyłając nam bezpośrednio jakiekolwiek pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje na temat Usług („Zgłoszenia”), wyrażasz zgodę na przeniesienie na nas wszelkich praw własności intelektualnej związanych z takim Zgłoszeniem. Zgadzasz się, że będziemy właścicielem tego przesłanego materiału i będziemy uprawnieni do jego nieograniczonego wykorzystania i rozpowszechniania w dowolnym zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla Ciebie.

Składki: Usługi mogą zapraszać Cię do czatowania, współtworzenia lub uczestniczenia w blogach, forach dyskusyjnych, forach internetowych i innych funkcjach, podczas których możesz tworzyć, przesyłać, publikować, wyświetlać, przesyłać, publikować, dystrybuować lub transmitować do nas treści i materiały lub za pośrednictwem Usług, w tym między innymi teksty, pisma, wideo, audio, zdjęcia, muzykę, grafikę, komentarze, recenzje, sugestie dotyczące ocen, dane osobowe lub inne materiały („Wkład”). Wszelkie Publiczne Publikacje będą również traktowane jako Wkład.

Rozumiesz, że Treści mogą być widoczne dla innych użytkowników Usług i ewentualnie za pośrednictwem stron internetowych stron trzecich.

Publikując Treści, udzielasz nam licencji (w tym na używanie Twojego imienia i nazwiska, znaków towarowych i logo):Publikując jakiekolwiek Treści, udzielasz nam nieograniczonego, nieograniczonego, nieodwołalnego, wieczystego, niewyłącznego, zbywalnego, wolnego od tantiem, w pełni opłaconego, ogólnoświatowego prawa oraz licencji na: używanie, kopiowanie, reprodukcję, dystrybucję, sprzedaż, odsprzedaż, publikować, nadawać, zmieniać tytułu, przechowywać, wykonywać publicznie, wyświetlać publicznie, formatować, tłumaczyć, fragmentować (w całości lub w części) i wykorzystywać swój wkład (w tym między innymi wizerunek, imię i głos) w dowolnym celu, komercyjnym , reklamy lub w inny sposób, w celu przygotowania dzieł pochodnych lub włączenia do innych dzieł Twojego Wkładu oraz w celu udzielania podlicencji na licencje udzielone w tej sekcji. Nasze wykorzystanie i dystrybucja może odbywać się w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych.

Niniejsza licencja obejmuje wykorzystanie przez nas Twojego imienia i nazwiska, nazwy firmy i nazwy franczyzy, stosownie do przypadku, a także wszelkich dostarczonych przez Ciebie znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo oraz obrazów osobistych i komercyjnych.

Jesteś odpowiedzialny za to, co publikujesz lub przesyłasz: Wysyłając nam Zgłoszenia i/lub publikując Wkład za pośrednictwem dowolnej części Usług lub udostępniając Wkład za pośrednictwem Usług poprzez połączenie swojego konta za pośrednictwem Usług z dowolnym kontem w sieci społecznościowej:

 • potwierdź, że przeczytałeś i zgadzasz się z naszymi „CZYNNOŚCI ZABRONIONE' i nie będzie publikować, wysyłać, publikować, przesyłać ani przesyłać za pośrednictwem Usług żadnych Materiałów ani nie będzie publikować żadnych Wkładów, które są nielegalne, nękające, nienawistne, szkodliwe, zniesławiające, obsceniczne, znęcające się, obelżywe, dyskryminujące, grożące jakiejkolwiek osobie lub grupie, o charakterze jednoznacznie seksualnym, fałszywym, niedokładnym, oszukańczym lub wprowadzającym w błąd;
 • w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zrzeka się wszelkich praw osobistych do takich Przesłań i/lub Wkładów;
 • gwarantujemy, że wszelkie takie Przesłane i/lub Wkłady są oryginalne dla Ciebie lub że posiadasz niezbędne prawa i licencje do przesyłania takich Przesłań i/lub Wkładów oraz że masz pełne prawo do przyznania nam wyżej wymienionych praw w odniesieniu do Twoich Przesłań i/lub Wkładów /lub Wkłady; I
 • gwarantujemy i oświadczamy, że Państwa Zgłoszenia i/lub Wkłady nie stanowią informacji poufnych.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Przesłane i/lub Wkłady i wyraźnie zgadzasz się zwrócić nam wszelkie straty, które możemy ponieść w wyniku naruszenia przez Ciebie (a) tej sekcji, (b) praw własności intelektualnej jakiejkolwiek strony trzeciej lub ( c) obowiązujące prawo.

Możemy usunąć lub edytować Twoje Treści: Chociaż nie mamy obowiązku monitorowania jakichkolwiek Wkładów, będziemy mieć prawo do usunięcia lub edytowania wszelkich Wkładów w dowolnym momencie i bez powiadomienia, jeśli w naszej uzasadnionej opinii uznamy takie Wkłady za szkodliwe lub naruszające niniejsze Warunki prawne. Jeśli usuniemy lub zmodyfikujemy takie Wkłady, możemy również zawiesić lub wyłączyć Twoje konto i zgłosić Cię władzom.

3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Korzystając z Usług, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) posiadasz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków prawnych; (2) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz; (3) nie będziesz uzyskiwać dostępu do Usług w sposób zautomatyzowany lub inny niż człowiek, czy to za pośrednictwem bota, skryptu, czy w inny sposób; (4) nie będziesz korzystać z Usług w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych; oraz (5) korzystanie przez Ciebie z Usług nie będzie naruszać żadnego obowiązującego prawa ani regulacji.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić wszelkiego obecnego lub przyszłego korzystania z Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

4. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Nie możesz uzyskiwać dostępu do Usług ani korzystać z nich w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Usługi. Z Usług nie można korzystać w związku z żadnymi przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które zostały przez nas specjalnie zatwierdzone lub zatwierdzone.

Jako użytkownik Usług zgadzasz się nie:

 • Systematycznie pobieraj dane lub inną zawartość z Usług w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez naszej pisemnej zgody.
 • Oszukiwać, oszukiwać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, szczególnie w przypadku prób poznania poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
 • Obchodzić, wyłączać lub w inny sposób ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem Usług, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają użycie lub kopiowanie jakiejkolwiek Treści lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu z Usług i/lub Treści w nich zawartej.
 • Dyskredytowanie, niszczenie lub w inny sposób krzywdzenie, naszym zdaniem, nas i/lub Usług.
 • Wykorzystuj wszelkie informacje uzyskane w ramach Usług w celu nękania, znęcania się lub wyrządzania krzywdy innej osobie.
 • Niewłaściwie korzystaj z naszych usług wsparcia lub przesyłaj fałszywe zgłoszenia dotyczące nadużyć lub niewłaściwego postępowania.
 • Korzystać z Usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
 • Angażować się w nieupoważnione tworzenie ramek lub łączenie się z Usługami.
 • Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub przesyłać) wirusy, konie trojańskie lub inne materiały, w tym nadmierne używanie wielkich liter i spamowanie (ciągłe wysyłanie powtarzającego się tekstu), które zakłócają nieprzerwane korzystanie przez jakąkolwiek stronę z Usług lub modyfikuje, osłabia, zakłóca, zmienia lub zakłóca użytkowanie, cechy, funkcje, działanie lub konserwację Usług.
 • Angażować się w jakiekolwiek zautomatyzowane korzystanie z systemu, na przykład używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości lub korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych.
 • Usuń informację o prawach autorskich lub innych prawach własności z dowolnej Treści.
 • Próbuj podszywać się pod innego użytkownika lub osobę lub używać nazwy użytkownika innego użytkownika.
 • Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub przesyłać) dowolne materiały, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub transmisji informacji, w tym między innymi przejrzyste formaty wymiany grafiki („gify”), piksele 1 × 1, robaki internetowe, pliki cookie lub inne podobne urządzenia (czasami określane jako „oprogramowanie szpiegowskie”, „mechanizmy pasywnego gromadzenia danych” lub „pcms”).
 • Ingerować, zakłócać lub tworzyć nadmierne obciążenie Usług lub sieci lub usług połączonych z Usługami.
 • Nękać, denerwować, zastraszać lub grozić któremukolwiek z naszych pracowników lub agentów zaangażowanych w świadczenie jakiejkolwiek części Usług na Twoją rzecz.
 • Próbować ominąć jakiekolwiek środki Usług mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Usług lub dowolnej części Usług.
 • Kopiuj lub dostosowuj oprogramowanie Usług, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript i inny kod.
 • O ile nie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, nie należy odszyfrowywać, dekompilować, deasemblować ani odtwarzać kodu źródłowego dowolnego oprogramowania składającego się lub w jakikolwiek sposób tworzącego część Usług.
 • Z wyjątkiem przypadków, które mogą wynikać ze standardowego użycia wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używania, uruchamiania, rozwijania lub rozpowszechniania jakiegokolwiek zautomatyzowanego systemu, w tym między innymi dowolnego pająka, robota, narzędzia do oszukiwania, skrobaka lub czytnika offline, który uzyskuje dostęp do Usług, lub używać ani uruchamiać nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania.
 • Skorzystaj z usług agenta ds. zakupów lub agenta ds. zakupów, aby dokonywać zakupów w Usługach.
 • Niedopuszczalnego korzystania z Usług, w tym gromadzenia nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
 • Korzystaj z Usług w ramach wszelkich prób konkurowania z nami lub w inny sposób korzystaj z Usług i/lub Treści w jakichkolwiek przedsięwzięciach generujących przychody lub przedsięwzięciach komercyjnych.
 • Korzystaj z Usług w celu reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług.
 • Sprzedaj lub w inny sposób przenieś swój profil.

5. WKŁAD UŻYTKOWNIKA

Usługi mogą zapraszać Cię do czatowania, współtworzenia lub uczestniczenia w blogach, forach dyskusyjnych, forach internetowych i innych funkcjach, a także mogą zapewniać możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, przesyłania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania, lub transmitować treści i materiały do ​​nas lub w Usługach, w tym między innymi teksty, pisma, wideo, audio, zdjęcia, grafiki, komentarze, sugestie lub dane osobowe lub inne materiały (łącznie zwane „Wkładami”). Wpisy mogą być widoczne dla innych użytkowników Usług oraz za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie przesyłane przez Państwa Wkłady mogą być traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Tworząc lub udostępniając jakikolwiek Wkład, oświadczasz i gwarantujesz, że:

   

 • Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonanie oraz dostęp, pobieranie i kopiowanie Twoich Wkładów nie naruszają i nie będą naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub praw osobistych jakiejkolwiek osoby trzeciej.
 • Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, wydania i pozwolenia na używanie oraz upoważnianie nas, Usług i innych użytkowników Usług do korzystania z Twojego Wkładu w jakikolwiek sposób rozważany przez Usługi i te Warunki prawne.
 • Posiadasz pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w Twoich Wkładach na używanie imienia i nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, aby umożliwić włączenie i wykorzystanie Twoich Wkładów w jakikolwiek sposób rozważany przez Usługi i niniejsze Warunki prawne.
 • Twoje Wkłady nie są fałszywe, niedokładne ani wprowadzające w błąd.
 • Twoje Wkłady nie są niechcianą lub nieautoryzowaną reklamą, materiałami promocyjnymi, piramidami finansowymi, łańcuszkami, spamem, masową wysyłką ani innymi formami nagabywania.
 • Twoje Treści nie są obsceniczne, sprośne, lubieżne, brudne, brutalne, napastliwe, oszczercze, oszczercze ani w inny sposób niewłaściwe (według naszego uznania).
 • Twoje wkłady nie wyśmiewają, nie kpią, nie dyskredytują, nie zastraszają ani nie wykorzystują nikogo.
 • Twoje Wkłady nie są wykorzystywane do nękania lub grożenia (w sensie prawnym tych terminów) jakiejkolwiek innej osobie ani do promowania przemocy wobec określonej osoby lub klasy osób.
 • Twoje Wkłady nie naruszają żadnego obowiązującego prawa, regulacji ani zasad.
 • Twoje Wkłady nie naruszają praw do prywatności ani wizerunku żadnej strony trzeciej.
 • Twoje Treści nie naruszają żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej ani nie mają na celu w inny sposób ochrony zdrowia lub dobrego samopoczucia nieletnich.
 • Twoje Treści nie zawierają żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.
 • Twoje Wkłady w żaden inny sposób nie naruszają ani nie zawierają linków do materiałów, które naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków prawnych ani żadnego obowiązującego prawa lub regulacji.

Jakiekolwiek korzystanie z Usług z naruszeniem powyższego narusza niniejsze Warunki prawne i może skutkować m.in. wygaśnięciem lub zawieszeniem Twoich praw do korzystania z Usług.

6. LICENCJA NA WKŁAD

Publikując swój wkład w dowolnej części Usług, automatycznie udzielasz oraz oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo udzielić nam nieograniczonego, nieograniczonego, nieodwołalnego, wieczystego, niewyłącznego, zbywalnego, nieodpłatnego, w pełni opłaconego, ogólnoświatowego prawa i licencji na hosting używać, kopiować, reprodukować, ujawniać, sprzedawać, odsprzedawać, publikować, nadawać, zmieniać tytuł, archiwizować, przechowywać, buforować, publicznie wykonywać, wyświetlać publicznie, formatować, tłumaczyć, przesyłać, fragmentować (w całości lub w części) i rozpowszechniać takie Wkłady (w tym między innymi Twój wizerunek i głos) w dowolnym celu, komercyjnym, reklamowym lub innym, a także do przygotowywania dzieł pochodnych takich Wkładów lub włączania ich do innych dzieł, a także udzielania i autoryzowania podlicencji na powyższe. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie może odbywać się w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych.

Niniejsza licencja będzie miała zastosowanie do dowolnej formy, nośnika lub technologii znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości i obejmuje wykorzystanie przez nas Twojego imienia i nazwiska, nazwy firmy i nazwy franczyzy, stosownie do przypadku, a także wszelkich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo, oraz dostarczone przez Ciebie obrazy osobiste i komercyjne. Zrzekasz się wszelkich praw osobistych do swoich Wkładów i gwarantujesz, że prawa osobiste nie zostały w inny sposób zapewnione w Twoich Wkładach.

Nie rościmy sobie prawa własności do Twoich Wkładów. Zachowujesz pełną własność wszystkich swoich Wkładów oraz wszelkich praw własności intelektualnej i innych praw własności związanych z Twoimi Wkładami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub oświadczenia zawarte w Twoim Wkładzie dostarczonym przez Ciebie w jakimkolwiek obszarze Usług. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swój Wkład w Usługi i wyraźnie zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności oraz powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam w związku z Twoim Wkładem.

Mamy prawo, według naszego wyłącznego uznania, (1) do edytowania, redagowania lub zmiany w inny sposób wszelkich Wkładów; (2) zmiany kategorii wszelkich Wkładów w celu umieszczenia ich w bardziej odpowiednich lokalizacjach w Usługach; oraz (3) wstępne sprawdzanie lub usuwanie wszelkich Wkładów w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez uprzedzenia. Nie mamy obowiązku monitorowania Twoich Wkładów.

7. STRONY INTERNETOWE I TREŚCI STRON TRZECICH

Usługi mogą zawierać (lub możesz zostać przesłany za pośrednictwem Witryny) łącza do innych stron internetowych („Witryny internetowe osób trzecich”), a także artykuły, zdjęcia, teksty, grafiki, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje , oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do stron trzecich lub pochodzące od stron trzecich („Treści stron trzecich”). Takie Strony internetowe osób trzecich i Treści osób trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności lub kompletności i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Strony internetowe osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Usług, ani za jakiekolwiek opublikowane Treści osób trzecich. dostępne za pośrednictwem Usług lub instalowane w Usługach, w tym treść, dokładność, obraźliwość, opinie, niezawodność, praktyki dotyczące prywatności lub inne zasady zawarte w Witrynach internetowych stron trzecich lub Treściach stron trzecich. Włączenie, udostępnienie linków lub zezwolenie na użycie lub instalację jakichkolwiek witryn internetowych stron trzecich lub treści stron trzecich nie oznacza ich zatwierdzenia ani poparcia przez nas. Jeśli zdecydujesz się opuścić Usługi i uzyskać dostęp do Witryn Osób Trzecich lub skorzystać lub zainstalować Treści Osób Trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że niniejsze Warunki prawne już nie obowiązują. Powinieneś zapoznać się z obowiązującymi warunkami i politykami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, obowiązującymi w każdej witrynie internetowej, do której przechodzisz z Usług, lub dotyczącymi aplikacji, których używasz lub instalujesz z Usług. Wszelkie zakupy dokonane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych witryn internetowych i od innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są dokonywane wyłącznie pomiędzy Tobą a odpowiednią stroną trzecią. Zgadzasz się i potwierdzasz, że nie popieramy produktów ani usług oferowanych na stronach internetowych stron trzecich i będziesz chronić nas przed jakąkolwiek szkodą spowodowaną zakupem takich produktów lub usług. Ponadto będziesz chronić nas przed wszelkimi stratami poniesionymi przez Ciebie lub szkodami wyrządzonymi Tobie w związku lub w jakikolwiek sposób wynikającymi z Treści stron trzecich lub jakiegokolwiek kontaktu ze stronami internetowymi stron trzecich.

8. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Usług pod kątem naruszeń niniejszych Warunków prawnych; (2) podjąć odpowiednie działania prawne przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki prawne, w tym między innymi zgłosić takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń odmawiać, ograniczać dostęp, ograniczać dostępność lub wyłączać (w zakresie, w jakim jest to technologicznie wykonalne) którykolwiek z Twoich Wkładów lub dowolnej jego części; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, powiadomimy lub odpowiedzialności usuniemy z Usług lub w inny sposób wyłączymy wszystkie pliki i treści, które są zbyt duże lub w jakikolwiek sposób obciążają nasze systemy; oraz (5) w inny sposób zarządzać Usługami w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Usług.

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności: https://toniejestnormalne.com/prywatność. Korzystając z Usług, zgadzasz się na przestrzeganie naszej Polityki prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków prawnych. Informujemy, że Usługi są hostowane wStany Zjednoczone. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług z innego regionu świata, którego przepisy lub inne wymagania regulujące gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych różnią się od przepisów obowiązujących wStany Zjednoczonewówczas poprzez dalsze korzystanie z Usług przekazujesz swoje dane doStany Zjednoczonei wyrażasz zgodę na przesyłanie i przetwarzanie Twoich danych w serwisieStany Zjednoczone.

10. OKRES TERMINU I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki prawne pozostają w pełnej mocy i obowiązują podczas korzystania z Usług. BEZ OGRANICZEŃ JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRAWNYCH, ZASTRZEGAMY PRAWO DO, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, BEZ POWIADOMIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODMOWY DOSTĘPU DO USŁUG I KORZYSTANIA Z nich (W TYM BLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP) KAŻDEJ OSOBIE, Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU ŻADNEGO POWODU, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DO NARUSZANIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB UMOW ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH PRAWNYCH LUB JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB ROZPORZĄDZENIA. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ UŻYWANIE LUB UCZESTNICTWO W USŁUGACH LUB USUNĄĆWSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE ZAPISAŁEŚ W DOWOLNYM CZASIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto, nie możesz rejestrować się ani tworzyć nowego konta pod swoim imieniem, fałszywym lub pożyczonym imieniem lub nazwiskiem jakiejkolwiek osoby trzeciej, nawet jeśli możesz działać w imieniu osoby trzeciej impreza. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia Twojego konta zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

11. MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Usług w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, według własnego uznania, bez uprzedzenia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na temat naszych Usług. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług.

Nie możemy zagwarantować, że Usługi będą dostępne przez cały czas. Możemy doświadczyć problemów ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi problemami, bądź też zaistnieć konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych związanych z Usługami, co może skutkować przerwami, opóźnieniami lub błędami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, przeglądu, aktualizacji, zawieszenia, zaprzestania lub innej modyfikacji Usług w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane Twoją niemożnością uzyskania dostępu do Usług lub korzystania z nich w czasie przestoju lub zaprzestania świadczenia Usług. Żadne z postanowień niniejszych Warunków prawnych nie będzie interpretowane jako zobowiązanie nas do utrzymywania i wspierania Usług lub dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z nimi.

12. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki prawne podlegają prawu i zgodnie z nim są interpretowaneWielkiej Brytanii i wyraźnie wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeżeli Twoje miejsce zwykłego pobytu znajduje się na terenie UE, a jesteś konsumentem, dodatkowo przysługuje Ci ochrona, jaką zapewniają Ci przepisy prawa obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania. Zarówno Purpose Europe Limited, jak i Ty zgadzasz się poddać niewyłącznej jurysdykcji sądów w Londynie, co oznacza, że ​​możesz wnieść roszczenie w celu obrony swoich praw w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do niniejszych Warunków prawnych w Wielkiej Brytanii lub w UE kraju, w którym mieszkasz.

13. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Nieformalne negocjacje

Aby przyspieszyć rozstrzyganie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami prawnymi (każdy „Spór” i łącznie „Spory”) wniesionych przez Ciebie lub nas (indywidualnie, „Stroną” i zbiorowo, „Strony”), Strony postanawiają w pierwszej kolejności podjąć nieformalną próbę negocjacji wszelkich Sporów (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) przez co najmniejtrzydzieści (30) dni przed wszczęciem arbitrażu. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony przez jedną Stronę.

Wiążący arbitraż

Wszelkie spory wynikające ze stosunków pomiędzy Stronami niniejszych Warunków Prawnych będą rozstrzygane przez jednego arbitra, który zostanie wybrany zgodnie z Regulaminem Arbitrażu i Regulaminem Wewnętrznym Europejskiego Sądu Arbitrażowego będącego częścią Europejskiego Centrum Arbitrażowego z siedzibą w Strasburgu , a które obowiązują w chwili złożenia wniosku o arbitraż, a przyjęcie niniejszego punktu oznacza akceptację. Siedzibą arbitrażu będzie Londyn, Wielka Brytania. Językiem postępowania będzie język polski i/lub angielski. Obowiązującymi przepisami prawa materialnego będzie prawo Zjednoczonego Królestwa.

Ograniczenia

Strony postanawiają, że wszelki arbitraż będzie ograniczony do Sporu pomiędzy Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo: (a) żadnego arbitrażu nie można łączyć z żadnym innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia do rozstrzygania sporu na zasadzie pozwu zbiorowego lub stosowania procedur pozwu zbiorowego; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia do wszczynania sporu w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób.

Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu

Strony postanawiają, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie Spory mające na celu egzekwowanie lub ochronę lub dotyczące ważności któregokolwiek z praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie spory związane lub wynikające z zarzutów kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia; oraz (c) wszelkie roszczenia dotyczące nakazu sądowego. Jeżeli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, żadna ze Stron nie zdecyduje się na rozstrzygnięcie sporu w ramach tej części niniejszego postanowienia, która została uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a spór taki zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd w ramach sądów wymienionych dla jurysdykcji powyżej, a Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.

14. POPRAWKI

W Usługach mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Usługach w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.

15. ZASTRZEŻENIE

USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI I ICH KORZYSTANIEM, W TYM M.in. DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. NIE GWARANTUJEMY ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI USŁUG LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH LUB APLIKACJI MOBILNYCH POWIĄZANYCH Z USŁUGAMI I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI W TREŚCI I MATERIAŁÓW, (2) OBRAŻENIA OBRAŻEŃ LUB SZKODY MIENIA JAKIEGOKOLWIEK CHARAKTERU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO USŁUG I KORZYSTANIA Z NIEGO, (3) WSZELKIEGO NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU LUB WYKORZYSTANIA NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ /LUB PRZECHOWYWANE W NIM INFORMACJE FINANSOWE, (4) JAKIEKOLWIEK PRZERWA LUB ZATRZYMANIE TRANSMISJI DO LUB Z USŁUG, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE I PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO USŁUG LUB ZA POŚREDNICTWEM PRZEZ DOWOLNĄ OSOBĘ TRZECIĄ, I/LUB (6) WSZELKICH BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W JAKICHKOLWIEK TREŚCI I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU WYKORZYSTANIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI ZAMIESZCZONYCH, PRZESYŁANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH W INNY SPOSÓB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. NIE GWARANTUJEMY, NIE POTWIERDZAMY, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGA REKLAMOWANY LUB OFEROWANY PRZEZ OSÓB TRZECICH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ Z HIPERLINKAMI LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ WYSTAWIONEJ W JAKIMKOLWIEK BANERIE LUB INNEJ REKLAMIE I NIE BĘDZIEMY BĄDŹ STRONĄ LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY TOBĄ A JAKIMIKOLWIEK ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. Podobnie jak w przypadku zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem dowolnego środka przekazu lub w dowolnym środowisku, należy kierować się własnym osądem i zachować ostrożność, tam gdzie jest to właściwe.

16. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK OSÓBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE SZKODY, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DOCHODÓW, UTRATĘ DANYCH, LUB INNYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z USŁUG, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

17. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze spółki zależne, stowarzyszone i wszystkich naszych odpowiednich urzędników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi prawnikami „opłaty i wydatki poniesione przez jakąkolwiek osobę trzecią z powodu lub wynikające z:(1) Twój Wkład;(2) korzystanie z Usług; (3) naruszenie niniejszych Warunków prawnych; (4) jakiekolwiek naruszenie Państwa oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach prawnych; (5) naruszenie przez Ciebie praw strony trzeciej, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (6) jakiekolwiek jawnie szkodliwe działanie wobec innego użytkownika Usług, z którym nawiązałeś połączenie za pośrednictwem Usług. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo do przejęcia na Twój koszt wyłącznej obrony i kontroli nad każdą sprawą, w związku z którą musisz nas zabezpieczyć, a Ty zgadzasz się współpracować na swój koszt w naszej obronie przed takimi roszczeniami. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach objętych niniejszym zabezpieczeniem, gdy tylko się o nich dowiemy.

18. DANE UŻYTKOWNIKA

Będziemy przechowywać określone dane, które przesyłasz do Usług w celu zarządzania wydajnością Usług, a także dane związane z korzystaniem przez Ciebie z Usług. Chociaż regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyłasz lub które odnoszą się do jakichkolwiek działań podejmowanych podczas korzystania z Usług. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

19. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzanie Usług, wysyłanie nam wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inna komunikacja, którą przekazujemy Ci drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i za pośrednictwem Usług, spełniają wszelkie wymogi prawne, zgodnie z którymi taka komunikacja ma formę pisemną. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZGADZA SIĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE PRZESYŁANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ROZPOCZĘTYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek ustaw, rozporządzeń, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów prawnych w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania zapisów nieelektronicznych, lub płatności lub przyznawania kredytów w jakikolwiek inny sposób niż środki elektroniczne.

20. RÓŻNE

Niniejsze Warunki prawne oraz wszelkie zasady i zasady operacyjne opublikowane przez nas w Usługach lub w odniesieniu do Usług stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków prawnych nie będzie działać jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki prawne obowiązują w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Możemy w dowolnym momencie przenieść część lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechania działania spowodowane jakąkolwiek przyczyną pozostającą poza naszą kontrolą. Jeżeli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków prawnych zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia zostanie uznane za możliwe do oddzielenia od niniejszych Warunków prawnych i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. W wyniku niniejszych Warunków prawnych lub korzystania z Usług nie powstaje pomiędzy Tobą a nami żadna spółka joint venture, spółka, zatrudnienie ani relacja agencyjna. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki prawne nie będą interpretowane przeciwko nam z uwagi na ich sporządzenie. Niniejszym zrzekasz się wszelkich środków obrony, jakie możesz mieć w oparciu o elektroniczną formę niniejszych Warunków prawnych i brak podpisu stron niniejszej Umowy w celu wykonania niniejszych Warunków prawnych.

21. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Usług lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Usług prosimy o kontakt pod adresem:

Purpose Europe Limited

67-71 Shoreditch High St, Londyn E1 6JJ, Wielka Brytania

, Anglia E1 6JJ

Zjednoczone Królestwo

 

kontact@toniejestnormalne.com

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami

FAQ